Growkit instrukcja

Pamiętaj, by wykonać dokładnie każdy z opisanych kroków.

Growkit instrukcja

Zanim przystąpisz do obserwacji i otworzysz Growkit, koniecznie dokładnie obejrzyj pudełko w celu kontroli. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, zgłoś je nam niezwłocznie. Tylko na tym etapie jesteśmy w stanie określić czy reklamacja jest zasadna, a błąd leży po naszej stronie.

Pamiętaj również, że mykologia to nie sprint i pośpiech nie jest zalecany. Ze względu na możliwy stres grzybni podczas transportu oraz gwałtowne zmiany temperatury, odczekaj 48h przed przystąpieniem do kolejnych kroków. W ten sposób pozwolisz grzybni na regenerację oraz zaadaptowanie się do warunków w jakich przeprowadzisz obserwację.

Umyj dokładnie ręce lub załóż rękawiczki i zdezynfekuj je.

Zamknięte pudełko z grzybnią (Growkit), przed umieszczeniem w worku z filtrem, spryskaj z zewnątrz płynem dezynfekującym. Odczekaj 30s i przetrzyj go czystym, suchym ręcznikiem papierowym. Spryskaj również wnętrze worka dołączonego do zestawu i również odczekaj aż płyn odparuje.

Nasz Growkit nie wymaga wstępnego namaczania.

Wsadź czysty Growkit do worka i zdejmij pokrywę pudełka.

Spryskaj ścianki worka wodą. Następnie zawiń górę worka i zabezpiecz ją spinaczem. Pod żadnym pozorem nie pryskaj powierzchni “ciastka”.

TWÓJ GROWKIT JEST GOTOWY DO OBSERWACJI.

W przypadku Growkitu Psilocybe Natalensis, gdy growkit znajduje się w worku, wykonujemy ostro zakończonym przedmiotem, np. szpilką lub pinezką, małe dziurki po obu stronach worka. Powinny one znajdować się mniej więcej na wysokości górnej krawędzi pudełka.

Ze względu na status prawny grzybów psylocybinowych w Polsce sprzedawca informuje, a kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca w żadnym wypadku nie godzi się na dopuszczenie przez kupującego do zawiązania się owocników, które może być ocenione jako wytworzenie substancji psychotropowej. W sytuacji rozpoczęcia etapu formowania się owocników należy bezwzględnie zakończyć proces badawczy, a sam growkit poddać utylizacji.

Growkit manual.

IMPORTANT!!!

Before you open the lid of your growkit and start observation, be sure to inspect the box carefully. If there are any irregularities / contaminations please report them to us immediately. Only at this stage we are able to determine whether the complaint is justified and the error is on our side.

Also remember that mycology is not a sprint and haste is not recommended. Due to the possible stress of mycelium during transport and rapid temperature changes, wait 48 hours before proceeding with the next steps. In this way, you will allow the mycelium to regenerate and adapt to the conditions in which you will carry out the observation.

 Wash your hands or put on gloves and disinfect them.

Spray the Growkit with the liquid from the bottle included in the set. Wait 30 seconds and wipe it with a clean, dry paper towel.

 Our Growkit does not require pre-soaking.

Put the clean Growkit in the bag and remove the lid of the box.

A sealed box with mycelium (Growkit), before placing it in a filter bag, spray the outside with disinfectant liquid.Wait 30s and wipe it with a clean, dry paper towel. Also spray the inside of the bag included in the kit and also wait for the liquid to evaporate.

YOUR GROWKIT IS READY

ATTENTION!!!

In the case of the Psilocybe Natalensis Growkit, when the growkit is in the bag, make small holes on both sides of the bag with a sharp object, e.g. a pin. They should be approximately at the height of the top edge of the box.

Due to the legal status of psilocybin mushrooms in Poland, the seller informs and the buyer acknowledges that the seller under no circumstances agrees to the buyer allowing the formation of fruiting bodies, which can be assessed as the production of a psychotropic
substance. When the fruiting body formation stage begins, the research process must be completed and the growkit itself must be disposed of.

Masz więcej pytań dot. growkit instrukcja bądź innych? Skontaktuj się z nami za pomocą naszego formularza bądź za pomocą komunikatorów dostępnych u dołu strony.

Zapraszamy również do odwiedzenia nas na Facebooku.

Shopping Cart